is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 94 )

De Abt aan den Heer Vyand. „ Ik weer, 6 zoon van myn hart, dat gy niert », zoekt, als de Weerenfchappen. Ik gis derhalve, « dat gy uit alle zetels derzelver den verheevenften, „ Göttingen, zult kiezen. Gy gelooft van harte, dat „ God Vader is:maar gy gelooft dat niet Evangelisch „ zeeker. Zult gy gered worden; en dat zult gy: „ dan moet God u in zwaare beproevingen brengen. „ lk bid den Vader in den Hemel, dezelve te ver„ zagten, en durf daar iets toe by brengen, terwy! „ ik u verzoek, om dezen wisfel te ontfangen, dien • „ ik op een Comptoir in Göttingen trek, het welk u „ ook-op elke andere Academie, de bctaah'ng zal be„ zorgen. Ik heb u zeer veel te zeggen: doch zwak„ heid niyns zieken lichaams ,en weemoedigheid myns „ harte verhinderen my. Koom by my: ik verzoek „ 'er u om, als Vader."

Toen ftroomde een vloed uit alle myne driften ovef myn hart heen.

Vreugde, van my gered te zien; verdriet, myti Leeraar niet nog voor 't laatst gefprooken te hebben j fchaamte; liefde voor dezen vaderlyken man; verlegenheid van dit geld niet wederom te kunnen geeven; ontwerpen omtrent het gebruik van dit geld: doch waarom ondernam ik, u dit te befchryven. Ik wyze u hier voor de tweedemaal naar myne papieren. Aan Gods goedheid dagt ik toen ter tyd geen oogenblik Cdaar is niets in myne leerc van de ziel, waaruit

Ik