is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io+ DE BOUWVAL, of GESCHIEDENIS

hoe zeer haer gansch geluk van hem alleen thands afhing. Hij verfcheen niet, en bij het ontbijt werd, zelfs geen enkel woord van hem gerept; en daer de welvoeglijkheid het haer verbood, om naer hem te vragen, begon het gezelfchap haer weldra ondragelijk te worden, en zij begaf zich dus naer de kamer van Mevrouw de Menon. Hier hield zij zich met fchilderen bezig, en deed dus haer best, om den tijd te flijten, tot dat het uur des maeltijds gekomen was, wanneer zij zich vleide Hippolitus te zullen zien. Mevrouw de Menon was vriendelijk en minzaem, als naer gewoonte, doch zij ontdekte een zekere agterhoudendheid in het voorkomen van Julia, en het kostte haer zeer weinig moeite, de eigenlijke oorzaek daer van te ontdekken. Niettemin was zij onkundig van het voorwerp, het welk de genegenheid van hare voedfterling gekluisterd had. Het uur waer naer zij zoo onrustigd verlangd had, was nu in het einde voor Julia gekomen, en met een bonzend hart kwam zij in de eetzael. Doch ook hier kon zij den Graef niet aentretfen; en in den loop der gefprekken, ontdekte zij, dat hij dezen morgen naer Napels was onder zeil gegaen. Het tooneel, dat nog zoo onlangs haer niets, dan zaligheid vertoonde, was nu gehéellijk van gedaente veranderd; ja te midden van een talrijk gezelfchap , en omgeven van vermaken , bevond zij zich geheel eenzaem en in fmarte gedompeld. Zij befchuldigde zich zelve dat zij zich door haer verlangen had laten misleiden, en hare reden geen gehoor gegeven had; terwijl het gedrag van Hippolitus

hae?