is toegevoegd aan je favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328 DE BOUWVAL, of GESCHIEDENIS

wegen van gevaren omgeven, bleef haer niets anders over, dan dat zij in het klooster de beftemming van haer lot met bedaerdheid afwagtte.

Dan , terwijl zij bezig was den ongelukkigen toeftand, waerin zij zich thands bevond, met Mevrouw de Menon te beweenen, werd zij wederom gelast, om voor den Abt te verfchijnen; dan, nu verliet haer bijkans alle haer fterktc van geest; nu geloofde zij dat haer lot beflist zou zijn, dewijl zij niet twijfelde of de Abt had het befluit genomen, om haer overteleveren, daer zij geloofde dat deze met den Marquis tot een vergelijk zou gekomen zijn. Het duurde dus een geruime poos, eer zij in ftaet was, zich zoo zeer te bezadigen, dat zij aen het ontvangen bevel kon gehoorzamen, en toen zij eindelijk hieraan voldeed, vermeerderde hare vrees bij eiken ftap, waermede zij het vertrek van dezen Geestelijken Vader naderbijkwam. Zij ftond eenige oogenblikken ftil aen de deur van dit vertrek, eer zij moeds genoeg had, om dezeive te openen. Het denkbeeld van de gramfchap van den Marquis baerde haer zoo veel ontzetting, dat zij op het punt was, van weder naer hare kamer te gaen, toen zij op eens naer binnen trad, en dus alle verdere overleggingen ter zijde zette. Zij vond 'er haren vader niet, en nu fcheen zij te herleven. Een glans van zelfstevredenheid was op het ganfche gelaet des Abts verfpreid , en liet zich door een wolk van ongenoegen, welke nog niet gansch verdwenen was,

zeer duidelijk befpeuren. „ Mijne dogter!" dus

fprak hij, „ het berigt, het welk ik u thands geven

kan,