is toegevoegd aan je favorieten.

Historische proeven over Indien. Handelende van de afgodery der Indiaanen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan deHuwelyks plegtigheden der Bramins.iot

dien tyd houdt de jonge Braminne zich in eene kleine hutte van ftrco , tot dat einde in de nabuurfchap van haaren vader op^e. recht; niemand mag daar ingaan dan na verloop van haaren tyd; een dag, waar op alle de Nabeftaanden en Vrienden byeenkoo* men , om dezelfde plegtigheden weder te beginnen , als te vooren ; uitgezonderd , dat de man de Taly niet aandoet. Dit feest noemt men het tweede Huwelyk, en het is inderdaad het waare, om dat vandatoogenblik afaan de nieuw getrouwden eerst t'faamen woonen.

By de eerile teekenen van zwangerheid fV) begint men wederom alle de plegtigheden , die men by 't Huwelyk waargenomen heeft. Dit feest noemt m'en het derde Huwelyk, en dit is het flot van alle de anderen.

Indien het gebeurt, dat de man fterft, na dat hy zyne vrouw de Taly aangedaan heeft, zoo kan zy niet ftaan naa andere verbindtenisfen. Deeze foort van weduwen gedraagen zich verfcheidenlyk, de kloekmoedigfte laaten zich met het lichaam van haaren man verbranden» Alhoewel veele Reizigers breedvoerige befchryvingen van deeze barbaarfche plegtigheid, gegeeven hebben; kan ik my toch niet weerhouden van ten minfte de voornaamfte omltandigheden te vernaaien, welken de mee-

ften

00 Getneenelyk ayn de Indiaanfche Vrouwen Vrugtbaar van den ouderdom van tien jaaren af toe dertig toe ; wanneer zy onvrugtbaar worden.

N5