is toegevoegd aan je favorieten.

Historische proeven over Indien. Handelende van de afgodery der Indiaanen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o2 Hiftorifche Proeven over Indien.

flen of overgeflaagen, of veranderd hebben; zie hier het geen men by deeze gelegenheid gewoon is te; doen. Men bereidt een houtftapel van agt of negen voeten lang, en even zoo veel breed; maar omtrent een el hoog; hier op ftrekt men het lichaam des geftorvenen uit, zoo als hy in zyn leven gekleed was, met de voeten naar 't Noorden en 't hoofd naar 't zuiden gekeerd ; het Opperhoofd van 't Dorp zegt eenige gebeden op, terwyl hy 'c lichaam met boter zalft. Vervolgens werpen denaastbeftaan.de Vrienden van den overledenen hem vier of vyf raauvve rystkorrels op den mond , waar na men het lichaam naa die zyde keert, daar de Weduwe op den ftapel moet klimmen. Dit ongelukkig flagroffer , haare Juweelen aan haare naast beftaande Vrienden omgedeeld hebbende, klimt op den houiitapel , werpt zich, gantsch befchreid op het lichaam van haaren man, dien zy vast omarmt, en in welke houding zy eenigen tyd blyft liggen. Wanneer men den houtftapel toeftelt, draagt men zorg , om twee touwen onder aan den grond vast te maaken , waar van 't eene dient om haare voeten met die van haaren man vast te binden, en het ander om den middel van 't lyf. Deeze verfchrikkelyke voorbereiding gemaakt Z37nde, vraagt men de Weduwe driemaal onderfcheidenlyk , of zy naa de verblyfplaats der heerlykheid gaan wil? En naauwelyks heeft zy ja geantwoord, of men hoort een gedruis van krygsfpeeltuig, en men werpt het vuur in den brandftapeh Wanneer alles door de vlam verteerd is, keert

elk