is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTSCHAPEN AANBIDDERS , ENZ. 407

woest, en zyne dienaars van den troost beroofd hebben, die zy voorheen in zyne voorhoven genooten. Gy zyt 'er dikwyls getuigen van geweest, hoe diegeenen uwer broederen te moede zyn , die onder de verdrukking leeven, die nooit zonder vrees voor hinder en zwaarigheid, tot hunne Godsdienstoefening byëen komen, die dezelve zelden zonder ontrust te worden kunnen bywoonen, en wier diepe aandacht niet zelden door vyandlyke bewegingen geftoord en afgebroken word. Gy weet, hoe gelukkig zy zich zouden fchatten, indien zy hun geweeten onverhinderd mogten beleeven, de gezuiverde Christelyke leere vry belyden, den Heere hunnen God zekere plaatfen heiligen, en zich daar openlyk met zynen dienst konden bezig houden. Gy geniet dit geluk, aandachtige Toehoorders. Gy kunt God volgens uwe begrippen dienen. Gy hebt door zyne goedheid eene afgezonderde en bekwaame plaats, die aan zynen dienst is toegewyd. Gy kunt onderling in zyn huis te famen komen. Gy kunt zulks zonder het minite gevaar, en in alle mogetyke veiligheid doen. Uw gewisfe lyd in geenerlei opzicht eenigen dwang. Wy dringen u geene menfehelyke uitvindingen als leerftellingen van het Christendom op;

wy