is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN ANDEREN DEELACHTIG MAAKT. 485

is, zich .de gunst der menfchen door deeze booze daaden te verwerven; en dat alle inzichten moeten wyken, zo dra zy met de betrachting der Goddelyke geboden , en het nakomen der pligten, die wy onzen naasten verfchuldigd zyn, ftryden.

• Men maakt zich verder de zonden van anderen deelachtig, wanneer men hunne kwaade voornemens met raad, of met werkelyken byftand , de hand bied. Meenig een is ongevoelig of boosaardig genoeg, om zynen naasten in het bederf te ftorten. Hy is enkel bedacht, hoe hy zyn aardsch geluk of zondige vermaaken zal bevorderen, en onthoud zich zelfs niet, om zulks door het berooven van weduwen en weezen, door het te onderbrengen van onfchuldigen te doen. Doch het ontbreekt hem aan vcrftand; hy weet niet hoe hy de zaaken aanleggen, hoe hy zyne fchandelyke oogmerken op het fchielykfte en zekerfte zal bereiken. Hy komt tot eenen anderen, die mogelyk minder boosaardig, maar veel listiger is. Deeze ftaat hem, uit verkeerde vriendfchap, of uit gebrek aan algemeene menschlievendheid, middelen voor, die hy ter hand heeft te neemen, om zyne uitfpoorige begeerten