is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486 HOE MEN ZICH DE ZONDEN

ten te voldoen, en zyn woeste driften genoegen te verfchaffen, en daardoor neemt hy deel aan al het misdryf dat de eerfte befloten heeft uit te voeren. Een' derden ontbreekt het aan boosheid noch list. Hy brand van begeerte, om zich aan zyne vyanden te'wreeken, of andere booze lusten te voldoen, en kent alle middelen en wegen om hem zyn ondeugend oogmerk te doen bereiken. Doch hy heeft geen magt en aanzien genoeg om zich naar zyn' wil van dezelven te bedienen; hy kan het onrechtvaardig befluit, dat hy tot befchadiging van zyn' evenmensch genomen iieeft niet ter uitvoer brengen, zonder eenen magtiger te hulp te neemen. Deeze ftaat hem middelyk of onmiddelyk by; hy onderfteunt hem door de befcherming, die hy hem laat genieten, door de eer die hy hem bewyst, dooide gelegenheid ten kwaade, die hy hem verfchaft. Zal de laatfte niet even ftrafbaar zyn als de eerfte, daar het alleen aan hem ftond om het verderflyk voornemen van zyn' hulpverzoeker door een verftandig en wys gedrag te vernietigen, en den onfchuldigen aan het gevaar te ontrukken, in welken zyn belang hem befloot neder te ftorten ?

Men