is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524 OVER DE WAARDE

wendigt voorrechten ten deele , en loogchenC men uwe verdienften by de famenleeving : « Iaat dit u dan niet verbysteren, maar blyft de roemryke baan, op welke gy u eenmaal begeeven hebt, getroost bewandelen; by haaren uitgang zult gy uzelven altoos volmaakter en gelukkiger bevinden. Klaagt niet zo ras over ondankbaarheid en onrechtvaardigheid , wanneer ongunftige, ongelukkige omftandigheden u van de verdiende eere ontzetten. Zy kan niet altoos naar verdienften uitgedeeld worden. Haare rechters, haare uitdeelers zyn immers menfehen , dwaalende , feilbaare, aandriften onderhevige menfehen. Menigmaalen ook jaagen 'er veelen nevens u naar hetzelfde wit, komen 'er even zo naby als gy, cn echter kan flechts één den prys daarvan wegdraagen. Maar laat dit u tot een waarfchouwing dienen , om nimmer de eer tot uw uiterst doel te ftcllen, anders zoudt gy dezelve lichtlyk door uw eigen toedoen kunnen misfen. Alleen van de goedkeuring van ons geweeten , en van de goedkeuring van God, van deeze alleen kan niemand ons buiten onze fchuld ontzetten. Streeven wy dan daarna, myne geliefde Vrienden! zo zullen