is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1/6 Beknopte Letterkundige Gefchiedenis

XVI. volgden. (*) Zo keverde hij den Bijbel ieuWi duizenden in handen, die denzelven lazen, en op deeze wijze den zuiveren Godsdienst in deszelfs oorfpronglijke fchoonheid, en natuurlijke voortreflijkheid leerden kennen. En zo dra was dezelve niet in deeze voege bekend geworden , of het vervorderde hervorming werk bekwam een fpoedig en gelukkig beflag. Deeze Hoogduitfche Overzetting van den Bijbel had eene fterkte, krachtiger, dan alle andere oorzaaken, bij elküêr genomen, om de grondflagen der Lutherfche Kerk, en ras ook die van het geheele Protestantendom, te bevestigen, en tegen alle ondermijning hecht te maaken. (f) —,

LIX.

De groote luther, wiens kunde en moed de ganfche kristenheid bewondert, kon zijnen vijanden te rede Haan, en dorst zijnen aanvallersin den baard tastenderwijl de Godsvrucht zijne woorden endaa-

den

(*) Zie j. le long Boekzaal der Nedert.Bijbels 11: 510 en 511.

(f) Zie mosh; 'ta. p. en spittleu 'taang. boek bl, 370. Men had wel, voor dat luthers Bijbelvertaaling in het Hoogduitsch , en in hetNeêrlandsch uitkwam, reeds eenige Bijbeloverzettingen, als die van neurnberg en delft, in 1477 gedrukt, en meer anderen van laater jaaren , maar deezen waaren uit hoofde van den Hechten en duisteren ftijl voor, het volk bijkans onbruikbaar.