is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 Beknopte Letterkundige Gefchiedenis

XVIL

EEUW.

t

door RoëLL geopperde, Helling nopens de eeuwige generatie des Zoons van God, en den tijdlijken dood der geloovigen. Des Hoogleeraars gevoelen omtrent het eerstgenoemde punt was, dat de generatie des Zoons, niet eigenlijk en weezenlijk beftond in eene natuurlijke en eeuwige betrekking, tusfehen den eerden en tweeden perzoon, volgens welke de eerste gezeid wordt den tweeden geteeld te hebben van eeuwigheid; maar dat de benoeming van Gods Zoon eeniglijk gegrond waare op eene van God gemaakte fchikking, nopens het Middelaarsambt des Heilands, waarbij God de Vader deezen als zijnen Z ion verklaard had. Eerst leerde hij zulks bedektlijk, maar naderhand kwam hij er meer openlijk meê voor den dag. (*) Zijne gedachte omtrent het andere onderwerp was, dat de tijdlijke dood der geloovigen eene eigenlijk genoemde Zondeftraf waare, waardoor er weezenlijk aan de Godlijke gerechtigheid

voldaan werd. (f) Voor het overige

koests*) Vide RoëLLii Disf. I. de generatione filii oppofitam cl. vitringjE, fran. 1689 et i6yo editam. § 40. Collntis primis de hac re thcfibus; Ejusdem Disfert. alteram de eadem materia- % 2, Kort en eenvoudig bericht van het verfchil over de gen boor te des Zoons: amst. 1691,$ 10 en Ontwerp over het nar genomen gevoelen der Kerk, en dat van den lleere Prof roc'll door a. driessen : groning. 1720. Conf. VRJEM. 1.1. p. 663, et M. vitrinck. /Inn. in Coivip. c. vitringa I. p. 24.8-250. (+) De his duabus Hypothefibus ROè'LLiANis vi-

dca*