is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan den heer De Voltaire.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 159 )

Daarom, dat de heere een getuige geweest is tusfehen u, en tusfehen de Huisvrouw uwer jeugd, met dewelke gy trouwlooslyk handelt, daar zy toch uwe Gezellin en de Huisvrouw uwes Verbonds is. En heeft hy niet maar éénen gemaakt, hoewel hy des Geests overig hadde ; en waarom maar dien éénen ? Hy zogt een Zaad Gods. Daarom wagt u met uwen Geest, en dat niemand trouwlooslyk handele tegen de Huisvrouw zyner jeugd. Maleach. II. 14, 15-

Om deeze reden was het, dat in de tyden, toen de Godsdienst en de Deugd eenige heerfchappy behielden over de gemoederen, de Echtfcheiding, hoéwei geoorloofd, zeer zeldzaam geweest was; en het zou bezwaarlyk vallen, in het tydverloop van bykans zeven honderd jaaren, een eenig voorbeeld daar van te vinden.

Bykans even eens was het daar mede te Rome geleegen: zo lang het deugdzaam bleef, was de Echtfcheiding aldaar niet bekend dan in de Wetten (*). Doch wanneer de Zeden aldaar bedorven wierden, wierdt zy 'er algemeen, en was 'er eene nieuwe oorzaak des Zedenbederfs. Men

reCO De Schryver van l'Efprit des Loix trekt dit in twyfel. Maar kunnen de getuigenisfen van dionysius yan llalicarnasfe, van valerius maxi mus, en anderen , niet ryklyk opweegen tegen waarfchynlykheden en gistingen ? Daarenboven raakt dit gebeurtenisfen, van welke men zeker is, ca die in de Gefchiedenisfen verhaald worden. De Christ.