is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Pamela; of De uitblinkende deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ verbreekt: Dewyl echter dit onderwerp # het minst aangelegenste is, zal ik -er my „ niet mede blyven ophouden. Het voorin nemen waarin ik u gezien hebbe gehad» „ en geer.fints myne aandagt konde ontglip„ pen, na 't geene gy zeide en deed, moet „ my in ditoogenblik, alléén bezighouden.' H De rampzalige gevolgen die 'er uit kun„ nen ontdaan, noopen my u te fchryven» •j, zonderde voorafgaande goedkeuring myner M lieve Tante. Zy is-uwe meningen onbewust, „ en ikvertrouw, datbyaldien ze haat bekend „ waren, de vriendfchap die zy haare Neev w ttjcJraagt, haar ongetwyffeld myne han» „ delwyze zonde doen billyken, of misfchiea „ zig zelven geweld aandoen, om u tbt to vreedzame gevoelens te bewegen. Dan „ het zoude te vreezen zyn, of zy u ooit „ zoude vergeven, var. haar In de nood„ zaaklykheid te hebben gebragt, om u tot „ reden te brengen, in een fiuvaJ, waaria „ zy echter het meest beledigt is. En, al f, was het zake, dat zy verwierf, het geen, „ ik wenfehende ben, zy zou Zig daarom „ niet met u verzoenen, als wetende, dat v gy de éénigde zyt die zulk ccn gevakr* „ lyke zaak voor beiden bedoelt, V, „ trien gelukkig genoeg is • dat het rampzai F a' „ lig