is toegevoegd aan je favorieten.

De Fransche Pamela; of De uitblinkende deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 <i$**Sf§»

,, recht zoude laten wedervaren , 't welk „ hy wist dat haar toekwam , en hy zig niet „ moest beraden, om zyn woord te wederroepen voor de gantfche Vergadering, „ in een van die oogenbrikken , dat deMark„ gravinne afwezig zoude zyn ■ Dat alle dc ,, Leden zekerlyk zulk een billyke daad „ zouden pryzen, dewyl een ieder wel be„ greep , dat Helena oneindig meerder ve'r„ mogens als haar Tante bezat.' Hy beloof„ de my, dat indien hy by de éérstkomen„ de zitting, maar een gunstig oogenblik „ konde vinden ik ftaat kon maken, dat hy „ myn lieve Nicht een volkomen voldoe„ ning zoude verfchaffen, en dat hy my n ingevolge van dien, verzogt, van myon„ der eenig voorwendfel in de zaal van Ap„ petles te blyven ophouden; dat ik dan zou„ de zien, op welk eene wyze hy een „ ongelyk wist te herftellen , vooral, wan„ neer die geene, ten wiens behoeve hy „ dezelve had gepleegt,daaraan met ondank» „ baarheid kwam te beantwoorden.

„ Ik keerde geheel voldaan van myneonw derneming, weder naar huis, fchoon wel „ zorg dragende, van 'er niets tegen Helena „ van te laten blyken. Ik yond haar half

ii -ny.