is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de voornaamste waarheden van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van moses. 443

ten was gebeelënal zinnelyk , zoals dezelve , naar de ruuvve zinnelykheid des volks en de algemeene zwakheid der reden van dien tyd, zyn moest , daar Godzelf nog , volgens het denkbeeld van de theocratie , als de tegenwoordige Regent en Koning wierd gediend. Onze geestelyke ftand heeft daarom in 't minst geene gelykheid met den priesterftand, maar is, eigenlyk, een leerftand , ingericht om de menfchen in de kennis van God en den Verlosfer, naar zyne leeringe, en de daartoe van Hem verordende heilige plegtigheden, tc onderwyzen, hen ter vervulling van hunne groote beroeping aan te fpooren , en de hoop op hunne hooger beftemming in hen te bevestigen. Behalve dit, zyn de leden van deezen ftand gewoone medeleden der burgerlyke maatfchappy; zy ftaan met haar onder eenerlei wetten; de maatfchappy heeft in hunne uiterlyke voorrechten en rechten bewilligd, opdat zy hun zelfs aan den ftaat gewigtig beroep des te volmaakter kunnen vervullen. Derhalve komen alle de voorgemelde tegenwerpingen uit een gebrek aan waare kennis voort, of, zy zyn opzetlyke verdraaijingen van de waarheid, ten einde deeze inrichting van alle kanten verdacht te maaken. Want, buiten de daaglykfche offeranden, en veele andere bezigheden, in den Ifraëlietifchen Godsdienst, waartoe reeds een groot getal van priesteren en ondergefchikte bedienden, die elkander moesten aflosfen,

ver-