is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43°* romeinsche

ï[. genoegen; rouw niet langer om den ge-

BOEK 0 o

hl lukkigen marcius, wiens heil uw gemis hoofdst. alleen tot 0£ vergalde, en wien uw bii-

J. voor C. .. , J

4ï6. ZIP e" het genoegen van daardoor ten fteun j. v™ R. uwer grijsheid te kunnen ftrekken, den allergelukkigften der ftervelingen maaken zal." Tèdltoe De Vols"fche Bevelhebbers gaven op dit r!ng van zeggen door eene algemeene toejuiching veturia.hun genoegen te kennen. Veturia wachtte, tot dat de luidruchtige goedkeuring ophield, en liet zich toen in deze waardige taal hooren. „ Maar ik eisfche niet, mijn zoon, dat gij een Volk zult verraaden, hetwelk u, eenen balling, met deszelfs genegenheid, achting en hoogst vertrouwen vereerd heeft; ik wil niet, dnt gij, met fchending uwer eeden en plegtige beloften eenen afzonderlijken vrede zonder deszelfs toeftemming zult maaken; geloof niet, dat uwe moeder haaren eenigen, beminden , zoon iet fnoods of fchandelijks aan zou kunnen raaden. Mijne bede i§ eenvouwdig deze, dat gij ons door uw gezag eenen gevestigden vrede, voor beide Volken even heilzaam, op eerlijke voorwaarden , helpt bewerken. Trek hiertoe met. üw leger af, en laat de wapenftilftand

vgn