Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i8 DE NATUURLYKE HISTORIE

Om te bewyzen't geen wy hier ter nederftellen, bouwen wyop ditfaclum, dat 'er noch gazelles, noch kleine rheetjes in nieuw Spanje zyn, even weinig als in eenig ander gedeelte van Amerika; dat 'er vóór de ontdekking van die nieuwe wereld even min geiten, als gazelles waren , en dat alle, die 'er tegenwoordig zyn, uit de Oude wereld derwaards gebragtzyn, dat de waare mazame van Mexiko het zelfde dier is, als de cuguacu-apara van Brafiliè'; dat denaam cuguacu wordt uitgefprooken couguacou, en dat dit dier by verbaflering cariacou wordt genaamd in Cayenne, van waar het ons leevende onder dien zelfden naam van cariacou is toegezonden, en wy zullen 'er hier de befchryving van geeven ; vervolgens zullen wy onderzoeken, welke de foorten der twee dieren, door Seba onder de valfche naamen van mazame en temamagame gegeeven, wezen mogen; want om eene dwaaling te verdelgen is het niet genoeg, dezelve niet aan te neemen, men moet 'er ook de oorzaak van opfpooren , en de uitwerkzels van aanwyzen.

De gazelles en de rheetjes zyn dieren, die zig niet dan in de heetffelanden van de Oude wereld onthouden; zy kunnen niet in gemaatigde, en nog minder in koude flxeeken leeven, zy hebben derhalven noch de Noordfche landen kunnen bezoeken, noch door die landen van de oude naar de nieuwe wereld overgaan. Ook heeft geen Reishefchryvpr, geen Hiftoricfchryver van de nieuwe wereld gezegd, dat aldaar ergens gazelles of rheetjes gevonden wierden; de herten en rhebokken daarentegen zyn dieren van koude en gemaatigde klimaaten; zy hebben derhalven door de Noordfche landen kunnen doortrekken , en men vindt hen inderdaad in de beide werelden. Men heeft in onze hiftorie van 't hert gezien (/;), dat het Kanadafch hert hetzelfde is als het Europeïfch; dat het alleenlyk kleiner valt, en dat 'er flegts eenige ligte verfcheidenheden zyn in de gedaante der hoornen en de kleur van 't hair. Wy kunnen zelfs by het geen wy gezegd hebben nog byvoegen, dat 'er in Amerika zo veele verfcheidenheden onder de herten zyn als in Europa, en dat zy allen egter tot dezelfde foort behooren: Eene dezer verfcheidenheden, waarvan wy de afbeelding gegeeven hebben (2), is het hert van Korfika kleiner en bruiner dan het gemeen hert; wy hebben ook gefprooken van witte herten en hinden, en wy hebben gezegd, dat die kleur door hunnen ftaat van huiffelykheid veroorzaakt wordt ; men vindt hen in Amerika (£) zo wel als onze gemeene herten , en onze kleine bruine herten; de Mexikaanen, die deze witte herten in hunne parken onderhielden, noemden hen de koningen der herten; maar eene derde verfcheiden-

(Ji) Zie in het VI deel van dit werk, het artikel van het damhert, bladz. 65. O') Zie het VI deel van dit werk, bladz. 26. PL III.

(ky Inter cervorum genera , que apud novam banc Hifpaniam adhuc mihi videre licuit (prater candidos totos, quos reges Cervorumejje Indi fibi perfuafère,nuncupantque a colore Yztac-mazame , & vocatos Tiamacaz quemacatl), primijunt quos vocant Aculliarae, Hijpanicis omnino fimiles formd , magnitudine ac reliqud naturd ; minores bis apparent Quauht macame, fed ufque adeo a cateroTum timiditate alieni, ut vulnerati bomines ipfos adoriantur ac fapc numero interimant: bos Jequuntur magnitudine Tlalhuicamacame, qui forma rjf moribus effent eis omnino fimiles , ni timidiores viderentur; Minimi omnium Temamacame funt. Nard. Ant. Recchus, apud Hemand. pag. 324 &? 325.

Sluiten