is toegevoegd aan je favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOOIEN OVER DE TYDVAKKEN DER NATUUR. is7

,JCh(lT Diogenes- Laertius, Herodotus, Diodorus van Sicilië, Pompo„?LA' enz- aau de eeuw van Uranus, de eene 48,860 jaaren, de andere 23,000 jaaren, enz., geeven, belet zulks echter niet dat men die jaaren rekenende, naar de waare maat des tyds , waarvan men zig by die verfchillende volken bediende, niet tot dezelfde duurzaamheid kome, dat is ce zeeeen. tot 3800 in ren vóór de Chriftenen cydrekening. 08 9 C 3090 jda

. De tyd van den zondvloed, volgens de rekening der feventig Bybelvercaalers is geweeft, 2256 jaaren na de fchepping. s JJ>uclverwa-ers,

vrSr flÜru0n[e is f Fg^pte beocfe,nd geworden meer dan drie duizend jaaren voor de Chriften cydrekening: men kan dac toonen door hec geen Ptolomfüs melde, over hec opgaan, of uitgaan van Sirius uic de zonneftfaalen d°?ftar weder zichtbaar wordt: dat opgaan van Sirius was van zeer veel belang bvde Egyptenaars, omdat hec de overvloeijing van den Nyl aankondigde. da?de £gyp?enlaei". hyne° meer Dieuwelingen 10 de Scarrekunde te zyn geweeft

De Egyptenaars kenden de beweeging der zon . meer dan <*nnn iaaren vóór de geboorce van Chriftus, en de Chaldeeuwen 247*3Tawén 3 J „JtÏ, TaS by doe Ph.ry^9, eeu 'empel aan Herku es gewyd: dezelve fchvnt gefticht te zyn 2800 jaar vóór der Chriften cydrekeningTen mén weet da Herkules in de Oudheid het zinnebeeld der zon is geweeft.

Men kan ook de Starrekundige vordering by de oude Perfiaanen dagtekenen meer dan 3200 jaaren vóór Jefus Chriftus. * rernaanen dagcekenen

De Scarrekunde by de indiaanen is even oud; zy erkennen vier Ouderdom, men of leefcyden, jen hec is mee hec begin van de vierde, dac hur eerlte Sca?S" kundig-tydperk verbonden is: deze leefcyd, of die tydperk, duurde n 1762 federc 4*63 jaar; hec geen tot het jaar 3102, vóór lefus Chri/hr« nni In die laatfte cydperk der Indiaanen beftaac inderdaad uic7cSnl-jïrIn* nfa dé drie andere, waarvan hec eerfte: 1* 1,728,000 jaaren, hec twééde 1,206 coo en hec derde van 864,000 jaaren, beftaan blykbaar uic jaaren, erf liever omwentelingen van tyd, veel korter dan de zonne-jaaren. omwence-

*J*£ lS i,inS§dlks iOOT, !e Starrekundige cydperken beweezen, dac de Chineefen

?LS,1nTd^d^h?tóeb• m£er 30C° jaareB VÓ- J^-Chriftus! en

Daar is derhalven eene foort van evenwigc of gelykheid cuffchen die volken • de Egyptenaars, de Chaldeeuwen of Perliatnen, en* de Indiaanen" ae Chineefen en I arcaaren allen klimmen zy even hoog op in de Oudheid, de eene is me den anderen gelyk; en die opmerkelyk cydperk van 3000 jaaren oudheid vóór de Starrekunde, is een naaftenby overal hec zelfde (O. v00r ae

C36J) Bladzyde 131, regel 31. Ik zoude gemaklyk verfcheiden andere voorbeelden kunnen bybnngen die allen zamenloopen, om te bewyzen, dat de menfch TTtoe.

vïiïLFt khm*ah gü'y bewoont, warmer of kouder te maaken. „ Zy. die „ federc langen tyd in Penfylvaniën, en in de nabuuriee Koloniën hun vrrhlvf „ hebben , zege de Hr. Hugo Whx.amson , hebben waigeïófneu dac hun

geiSidS R.^«^^a^

CO Hijhir* de Fancienne AJïronomie, par Mr. Bajlly.

A a 2