is toegevoegd aan je favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188 DE NATUURLYKE HISTORIE

w niet kunnen veranderen zonder dat het klimaat ook verandere. De gedaante van

een land kan geheel veranderen door de beteeling, en men zal, de oorzaak der

winden onderzoekende, overtuigd worden, dat hunne loop insgelyks nieuwe „ richtingen kan neemen.

„ Sedert de veftiging der Koloniën. vervolgt de Hr. Williamson , hebben ,, wy niet flegts meer warmte toegebragt aan de bewoonde ftreeken, maar heb« „ ben wy den ftreek der winden ook gedeeltelyk doen veranderen: de Zee-

lieden, die hier het meefte op letten, omdat zy 'er belang in hebben, hebben ,, ons gezegd, dat zy voormaals vier of vyf weeken noodig hadden om op onze ,, kuften aantekomen, daar zy tegenwoordig de reis in de helft van den tyd „ doen konnen: men erkent insgelyks, dat de koude minder ftreng, de fneeuw „ minder aanhoudende en minder zwaar is, dan zy geweeft is, toen wy in deze „ Provincie nog niet gezeten waren.

,, Daar zyn verfcheiden andere oorzaaken, die de warmte van den dampkring „ vermeerderen of verminderen kunnen; maar men kan my evenwel niet één ,, voorbeeld bybrengen van verandering in het klimaat, dat men niet kan toe„ fchryven aan den vermeerderden landbouw, daar die verandering heefc plaacs „ gehad: men zal my die verandering cegenwerpen, welke voor zevencien hon„ derd jaar in Italië en in eenige landen van 't Ooften is voorgevallen, als eene „ uitzondering op dien algemeenen regel. Men zegt ons, dat Italië een tyde „ van Augustus beter beteeld was dan het tegenwoordig is, en dat evenwel hec „ klimaat daar thans veel gemaatigder is dan hec coen was; maar men kan de oor„ zaak daarvan zoeken in de grooce boflchen, waarmede Duitfchland, dat ten „ Noorden van Rome ligt, in dien tyd bedekt was.... Uit die boflchen, en van „ die onbeteelde gronden , kwamen fnydende Noorden winden voorc, die zig „ over Italië verfpreidden, en daar eene overmaatige koude veroorzaakten.... En ,, de lucht was voormaals zo koud in die onbebouwde landen, dat zy het even» „ wigt van den dampkring van Italië moeft verdelgen, het welk in onze dagen ,, geene plaats meer heeft".

,, Men kan derhalven op redelyken grond befluiten, dat in eenige volgende „ jaaren, wanneer onze nakomelingen het binnenfte gedeelce van die land ont„ gonnen zullen hebben , geen vorft of fneeuw meer hier zal vernomen worden, ,, en dac hunne wincers een uieerften gemaacigd zullen zyn (vj'\

Deze Befchouwingen van den Hr. Williamson , zyn zeer gegrond, en ik twyfel niet of onze nakomelingfchap zal dezelven door de ondervinding zien beveiligen.

£v} Journal de Phyfique de Mr. FAbbè Rozrea, mois de juin