is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PREDIKER. V. éj?7

't getal der dagen fijnes levens, 't welck Godt ' hem geeft hier op aerde te leven : (ƒ) want dat is fijn deel , het nut en het aengename , het welk iemand van zijne bezittingen in dit leven hebben kan.

18. Oock yegeliek menfehe aen den wekken Godt rijckdom ende goederen gegeven heeft, ende hy geeft hem tevens de macht , zoodat hy niet gelijk de gierigaert een flaev , maer een heer is van zijne bezitting, om daer van te eten, ende om blymoedig fijn deel te nemen , ende om fich te verheugen, Over het genot der vruchten van fijnen arbeyt : dat felve is een gave Godts, dat moet hy aen Gods gunftige beftelling dank weten.

Kap. 2: 24. 3: 12, 13. heeft de prediker ook foori» gelijke woorden gefproken , maer in eenen ganseh anderen zin. •— Toen verhaelde hy, hoe hy in de dagen zijner ydelheid, het genot der zinnelyke vermaken als het hoogfte goed had befchouwd, en daer over tegen Gods Voorzienigheid gemord, dat het niet aen den mensch zelve ftae, om die vermaken nae zijn welgevallen te genieten. —» Ter dezer plaets veroordeelt hy de gierigheid , prijst een blymoedig gebruik der aerdfche goederen aen , en leert dat men daerin Gods gunftige Voorzienigheid met dankbaerheid i»oet opmerken.

19. Want hy en fal, op zulk eene wijze de hem toegevoegde zegeningen genietende, niet veel, met onrust en verdriet gedencken aen de onheilen, welke hy in de voorige dagen fijnes levens ondergaen heeft: dewijle [Ziff7»3 Godt verhoort , en aen zijne wenfehen beantwoordt, leevt hy vergenoegd en dankbaer, in de blijtfchap fijnes herten.

if) Pred. 2: 10.

XII. DEEL.