is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PREDIKER. VI. 289

deren van dit leven te genieten; doch indien, met dit allesfijne ziele niet verfadigt en wierde van ,'t goet , zoodat hy zijne dagen in eene fombere gierigheid verflete, ende indien zelvs zijne gierigheid zoo ver ginge, dat hy 'oock geen orde fteide, dat hy, nae evenredigheid van zijnen rang, eene eerlyke begraveniife en eene ftatelyke uitvaert hadde : Ick fegge_ dat eeii mifdracht beter en nog minder verachtelyk is dan hy.

4. Want zulk een misdracht is, even als de gierigaert', nergens nuttig toe; met ydelheyt, om niets te verrichten", komt fy in de waereld, ende in duyflernifTe gaet. Iy wech,zonder datzy onder het cogder menfehen kómt; ende met duyflerniffe wort haer name bedeckt, 'er word: aen de misdracht niet meer gedacht.

5. (a) Oock en heeft fy de fonne niet gefien j, noch bekent, noch iets geweten van het gene 'er onder de> menfehen omgaet: fy, de misdracht, heeft ondercusfchen meer rulle, dan hy: zy weet van alle die onrust en angstvallige zorgen niet, met welke een gierigaert zijne ziel kwelt. . . ...» ,,j

6. Ja , wat heeft zulk een vrek aen zijn leven , al leefde hy fchoon tweemaei duyfent jaren , ende 't goede niet en fage: door een aengenaem en blymoeT dig genot van zijne rijkdommen, wat zou het hem baten ? en gaen fy niet alle beide, de misdracht en de vrek; hae ééne plaetfe, de aerde, om beide daerin te verrotten?

7. De onvergenoegdheid met zijnen ftaet , is de vuile bron der verachtelyke gierigheid. Al de arbeyt des menfehen is voor fijnen mont, het gene hy tot voei fel en lichaems onderhoud noodig heeft, is ligtelyk te bekomen : ende nochtans en wort de. begeerlickheyt b iet vervult, de begeerten der ydele ftervelingen zijn onverzadelys, nimuer vergenoegd jagen zy doorgaends met rustelos» ze pogingen naer meerder en meerder. Deze.onverzadely'- begeerlykheid, vindt men onder allerlei rangen van menfehen,

(a) Job 3: 16. Pfalm 58: 9. XII. DEEL. T