is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEUTERONOMIUM XXI. 197

nochte bezaeyt fal zijn: ende fy. fullen defe jonge koe aldaer in den dale den necke doorhouwen, of zulks laten doen in hunne tegenwoordigheid; om daerdoor uit te beelden, dat men den moordenaer, wanneer hy ware ontdekt geworden , op foortgelijk eene wys zoude gedood hebben.

Deze plechtigheid werd in een rouw en onvruchtbaer dal verricht , om aftebeelden , dat bet onfchuldig bloed eenen vloek over het land brenge, en het zelve woest en onvruchtbaer make. — De Jooden voegen 'er by, dat het ganfche dal, al was 'er eene vruchtbare ftreek in, na deze plechtigheid , nooit meer mogt beploegd of bezaeid worden.

5. Dan fullen de Priefters, de kinderen van Levi, toetreden; zoo om toe te zien, dat alle de plechtigheden, in dit geval verordend, volgens de Wet, ftiptelyk verricht wierden, als om God te bidden, dat hy dezen doodflag, aen het land en het volk, niet ftraffen wilde, met de woorden, welke ik aenftonds (vs. 8.) zal opgeven: want de HEERE uwe Godt heeftfe verkoren om hem te dienen, ende om in des HEEREN name te fegenen, ende nae haren monde fal alle twift van deze natuur, ende alle plage of alle doodflag, afgedaen en eindelyk beflischt worden.

6. Ende alle Oudtften der felver ftadt, die naeffc aen den verfkgenen zijn, fullen hare handen waffchen over dele jonge koe, die in dat dal de necke doorgehouwen is, om daerdoor te verklaren, dat zy alles gedaen hebben, wat mogelyk is, om den moordenaer te ontj dekken, en dat het derhalven geheel buiten hunne fchuld. zy, dat hy niet geftraft worde.

7. Ende fy fullen deze hunne onfchuld openlyk betuygen ende feggen: Onfe handen, en die van onze Stadgenooten, immers voor zoo ver wy weten, en hebben dit bloet niet vergoten, ende onfe oogen en hebben 't niet gefien, niemand van ons en van onze burgers weet, wie den moord begaen heeft.

8. Wijders zullen de Priefters bidden, dat de Heer het land niet ftraffe, over dezen ongewroken doodflag , en de Overheden zullen hen de volgende woorden nazeggen; Weeft

W. DEEL. N 3