is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot-Brit. en Ierl. Staatsv. enz. 197

eenen veldflag, en milord Salisbury ontkwam de woede van den foldaat alleenlyk om zyn hoofd op een fchavot te verliezen. De Koningin deed poogingen om de voordeelen van deeze overwinninge verder uit te breiden. War wiek, die binnen London was, trok uit de flad om haar den ingang te betwisten. Een tweede voordeel bekroonde den moed van Margareta. De Graaf werd verflagen en op de vlugt gedreeven, en de Koning, dien men zyner zorge had aanbevolen, de handen zyner vyanden onttoogen. Dus zag die ongelukkige vorst zich, in het zelfde oogenblik, in de bezittinge van zyne vryheid en troon herfteld , terwyl hy tevens zyne vrouw en eenigen zoon omhelzen mogt.

De jonge Hertog van York trok,na een leger, uit begunstigers van Lancaster beftaande, verflagen, en de verftrooide troepen van Warwick berzameld te hebben, naar London, kwam zonder eenige verhindering in de ftad. Na zonder eenig uitftel de kroon op zyn hoofd te hebben doen zetten, nam hy den naam van Eduard den IVden aan, en volgde de Koningin , die terug trok, en het niet raadzaam oordeelde eenen veldflag te waagen onder de N 3 muu-