is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï'72 Tafereel van Natuur en Konst.

de ingezetenen van de fctiattingeh, die zyne voorgangers hen afgeperst hadden. Toen, na zynen dood, zyne drie zoon en het Ryk onder zich verdeelde, kreeg Conftahtinus Gallie, met Spanje en Lufitariié;

Arcadius en Honorius beleefden den val en Ondergang van 't Ryk. De barbaaren, uit het noorden opgetrokken, tastten hetzelve van alle kanten aan, en voerden allerwegen de verwoesting mede.

Het was omtrent hetjaar4io, datde Wandalen , de Alaanen, de Sueven.en de Silingers op Spanje aanvielen, van welk land zy zich, na verfcheiden veldflagen , meester maakten, en 't welk zy onder malkanderen verdeelden. De Wandaalen trokken daarin, onder het geleide van hunnen Koning Gomeric. Refplendiaan, Koning der Alaanen, bemagtigde Luiitanie, en de provincie van Karthago,met uitzondering alleen van Carpetanie; Hermeneric, Koning der Sueven, vestigde zich in Galiciën. Die barbaaren rigtten door geheel Spanje verfcbriklyke verwoestingen aan. Ataces, aan Refplendiaan opgevolgd zynde, vestigde den zetel van heer-

fchap-