is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 Tafereel van Natuur en Konst. volgde hem op, liet Italië den Romeinen behouden , en maakte zich een (laat rondom de Pyreneé'n, beftaande uit Languedoc, Rousfillon, en Katalonie. Hy hield dan zyn verblyf te Narbonne, dan te Barceloua, alwaar hy in 't jaar 417 vermoord wierd. Sigeric, zyn opvolger, onderging hetzelfde lot, en wierd te Barceïona begraaven. Walia, of Ubalia, voegde zich by Conftantius, generaal van Honorius, die toen den oorlog voerde tegen de Sueven en Wandalen. Hy ftierf in't jaar 426 in Vrankryk. Theodored, die hem opvolgde, voegde zich by de Romeinen en by de Franfchen, tegen Attila, Koning der Hunnen, en had veel deel in de overwinning, welke in 451 op denzelven bevogten wierd; maar van zyn paard gevallen zynde, wierd hy door zyn eigen volk ver-, treeden. Drie zyner zoonen volgde hem op, te weeten Trifemond, of Tralimond, Tneodoric, en Euric, of Evaric, daar wy laager van fpreeken zullen. Dit kort berigt van de historie deezer Vorften was noodig voor het verftand der zaaken van Spanje, waar vanwy thans den draad weder opvatten.

De Alaanen,meester van het beste gedeelte