is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYRACUSEN. 195

in deezer voege hebbe voortgezet, om het gefchreeuw der ongelukkiger! die men er in folterde , voor hun zeiven en hunne medegevangenen affchuwelyker te doen worden ?

Van eene geheel andere natuur is de Grotte daarnevens aan. Voor den letterkundigen minder belangryk dan de voorige, zal zy een' beminnaar van treffende in 't oog loopende voorwerpen misfchien nog meerder behaagen. Uitgeftrekt van omvang, onregelmaatig , grotescq, met twee openingen van verfchillende grootte, die naar poorten gelykenen, voorzien, en een zwaar ftuk rots tusfchen beiden: heeft zy nog daar en boven hangende en ftaande heele en halve blokken rots van vierkante gedaante, en andere afgekliefde masfen fteen in het midden. Er was, toen ik my hier bevond, een meenigte waters in deeze Grotte faamgevloeid; zoo dat de Lynbaan, waar toe zy gewoonlyk dient , zich thans naar buiten verplaatst bevondt. Voor 't overige ziet men in 't midden der groote vlakte vóór de beide Spelonken een* ftylenvan alle kanten afgevreetenen pylaar met de ruïnen van een Kasteel uit de middeleeuw: zekerlyk heefc hy wel eer met de overige rotfen faamgehangen. Aan de overzyde befpeurt men een klein wel geconferveerd Water - Refervoir ; en boven het Oor en verder loopen twee Canaalen voor waterleidingen.

Deeze zyn de voornaamfte merkwaardigheden N 2