is toegevoegd aan uw favorieten.

De gewigtigste geschiedenissen des Bybels, afgebeeld in twee honderd twee en vijftig printverbeeldingen [...] met eene zaaklijke uitbreiding opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So UITBREIDING DER GEWIGTIGSTE GESCHIEDENISSEN

de VIER EUaN G ELI STEN.

Omtrent 4000 jaaren na de Schepping der wereld, volgens de Bijbelfche Tijdrekening, eenige jaren meer of min, werdt j esus Christus, de Zoon van God, de Heiland en Verlosfer der wereld, geboren.

Het leven, de redenen, en daaden, de dood en weder-opftanding van dezen grootsten der LeerSarea is opgetekend in de Schriften der vier Euangelisten, mattheus, markus, luk as cn joünnes, weike dezen naam dragen, als Schrijvers der Evangeliën, dat is, gefchiedverhaalen of levensbijzonderheden van jesus Christus. Zie hier een kort bericht van elk derzelven.

Mattheus was een der iz Apostelen van jesus, te voren een Tollenaar of Tolbediende in Juded, door jesus uit het Tolhuis geroepen ,dus een oog- en oorgetuige van de meeste zaaken ,die hij verhaalt. —Hij fehijnt zijn Euangelie, het welk hij in het Grieksch heeft opgeheld, het vroegst van allen gefchreven te hebben en wel, voigends de onclerfchriften, in het 81te jaar na jesus Hemelvaart, omtrent het jaar 40 of 41 der Christelijke jaartelling. — Hij fchreef bijzonder voor de Hebreën of Jooden ', en zijn oogmerk is, uit dc Gefchiedenisfen van jesus, vergeleken met de Profeeten, te betoogen, dat jesus is de Christus, de iüessias.

.Markus, volledig genaamd joünnes markus, verzelde barnabas en paulus op hunne reizen, en wordt door petrus zijn zoon, dat is, geliefde leeiling genoemd. Men zegt, dat hij zijn Euangelie onder het oog en opzicht van petrus gefchreven heeft, gelijk hij dan ook, fchoon meestal woordelijk met mattheus overeenkomende, echter verfcheiden bijzonderheden, petrus betreffende, heelt aangetekend. Hij fchreef zijn Euangelie in het Grieksch, omtrent twee jaaren na mattheus, dus in het tiende na jesus Hemelvaart, en omtrent het jaar 42 of 43. Hij zal het zelve te Rome, ten dienst, en op verzoek van de Christenen aldaar, hebben opgefleld, waar uit men zijn oogmeik kan afnemen.

Luk as, hoogstwaarfchijnlijk, de Geneesheer, daar paulus van gewaagt, Kohsf. IV : 14. was insgelijks een reisgenoot van paulus op deszelfs togten ter uitbreiding van jesus Leere, hij heeft zijn Euëngelie meer ten gebruike van Heidenen in het Grieksch opgefleld, gelijk hij het ook heeft opgedragen aan zekeren theöfilus. — De tijd van het opflel , meent men, is het 15 jaar na jesus Hemelvaart, het 48fte der gemeene jaartelling. Zijn oogmerk was, om , bij eene menigte van levensberichten van jesus, eene geregelde handleiding te geven, tot volkomen zekerheid der waarheid.

Joünnes was weder éeh der 12 Apostelen, de geliefde boezemvriend van jesus, die het langst van allede Apostelen , en den ondergang van Jerufalem in den Tempel beleefd heeft. Wij hebben van hem behalven het Euangelie nog drie Brieven, en zijne Openbaaring. Zijn Euangelie kan als een bijvoegzel der vorige Euangeliën aangemerkt worden. Zijn oogpunt was, om de heerlijkheid van jesus perfoon, als den Zoon van God, uit zijne Leere en wonderen aan te toonen. Hij heeft het laatst van allen dit Euangelie gefchreven, omtrent het 3a jaar na jesus Hemelvaart, het jaar 65 na jesus geboorte insgelijks in het Grieksch. -

Men voegt doorgaands bij elk dezer Euangelisten in de prentverbeeldingen als hun onderfcheidend teken, bij mattheus een mensch, bij markus een leeuw, bij lukas een os, en bij joünnes een arend. Deze tekens zijn ontleend uit de afbeelding der Cherubs bij Ezechiël Hoofdjl. I., en zoo veel is zeker, dat ten opzigte van den ftijl mattheus door eenvouwigheid, markus door beknoptheid, lukas door zinrijk- en naauwkeurigbeid, en joünnes door verhevenheid meest uitmunten.

verschijning van den engel aan ZACHARIal, Luk. I.

De eerfte merkwaardige gebeurenisfe in de gefchiedboeken des Nieuwen Tëstaments is de aankondiging van de geboorte van joünnes den Dooper, den grooten Voorloop er van den messiüs, door den Engel gabriëL aan zachariüs , joünnes Vader gefchied.—-

Onder de regeering van her odes, bijgenaamd den Grooten, Koning der Jooden, leefde deze zac hariës een Priester, getrouwd met elizabeth, insgelijks uit het Priesterlijk geflacht,— beide oprecht Godvruchtige en deugdzame lieden, doch reeds hoog bejaard, en zonder kinderen. — Op zekeren tijd, als zachariüs in de beurt zijner dagördening het Priesterwerk in den Tempel verrichte, en volgends het lot, in het Heiligdom het reukwerk ontftak op den reuk-altaar, ftaande tusfehen den gouden kandelaar en de tafel der toonbrooden, voor het voorhangzel van het Heilige der Heiligen, en daar, innaamvan het in den voorhof verzamelde volk, liet gebed deedt, verfcheen hem onvoorziens een Engel des Heeren, ftaande aan de rechte zijde van den reukaltaar. — De Priester ontftelde, doch de Engel bemoedigde hem, en kondigde hem aan, dat zijn gebed verhoord was, en dat zijne vrouw elisabeth Van eenen zoon zou bevallen, dien hij joünnes (Gods-heiiy moest noemen. Welk kind als een Nazireër, aan God gewijd, moest worden opgevoed, zonder ooit wijn of fterken drank te drinken, dewijl hij de vooriooper van den messiüs, een boetgezant, in den geest en kracht van eliü, zijn zoude. —

Zachariü kon deze aankondiging niet gelooven, het kwam hem ongelooflijk voor, dat hij een oud man; en zijne vrouw hoog bejaard zijnde, zij nog cènen zoon zouden hebben, doch de Engel gaf hem niet alleen deswegens volle verzekering, door zich als den Engel GABRiëi, die voor God ftaat, bekend te maaken, maar ook ooor den Priester met ftomheid te liaan, tot dat het geen hij gezegd hadt, gebeurd zou wezen. _ Ondertusfchen wachtte het volk in den Voorhof, en ftondt verwonderd, dat de Priester zoo lang in het Heiligdom vertoefde. Toen hij eindelijk buiten kwam, en men nu gereed ftondt, om eerbiedig den Priesterlijken zegen van hem te ontvangen, kon hij niet tot hen fpreken, waauit zij befloten, dat hij een gezicht in den Tempel gezien hadt, hetwelk hij hun ook door wenken te kennen gaf.

Kort daarna werdt zijne huisvrouw zwanger, hetwelk zij vijf maanden lang verborgen hieldt, hoe zeer zij ook wegens dit geval verheugd en in haar fchik was,

Dus werdt de geboorte van den Voorloper van den messiüs door eenen Engel verkondigd. — Nu ftaat er eene nieuwe huishouding, eene nieuwe inrichting en volgreeks van zaaken in het Rijk van God eenen aanvang te nemen, derhalven verfchijnen Hemellingen, om deze groote omwenteling, die aanftaande was, luister bij te zetten. — De aarde is nu vol van de verwachtingen der dingen, die haast gebeuren moeten. —

P» -