is toegevoegd aan uw favorieten.

Lodewyk en Emilia, of De standvastige echtgenooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<>(. III )<>

te bloozen; zy ftond open bet gefprek afbrekende , verzogt zy Fédime, alle mogelyke zorg voor Emilia je dragen om haar niet meerder in de hoedanigheid van Slavinne aan te merken; zy begeerde zelfs, dat Lodezvyk by zyne waarde wederhelft zoude blyven, en begaf zich, om hun meerder vryheid te laaten, naar haare vertrekken, alwaar Fédime haar beloofde binnen weinige ongenblikken te zullen volgen.

Zoo haaft was Zaïda niet wedergekeerd in haar geheim vertrek, of de liefde, die even te vooren voor de ftriktheid van haare deugd, hadt moeten zwigten, kwam weder boven dryven , haar voor oogen ftellende het verlies dat zy in de perzoon van den Prins van W * * * kwam te lyden, op't oogenblik dat zy zich zelven.vleidde van hem ganfch onder de magt van haare liefde te hebben ; en de befpiegelingen daar van deeden haar eensklaps in dealier verfchrikkelykfte bedenkelykheden vallen, welke bekwaam is iemand van de hartelykfte tederheid tot de jjrootfte wanhoop te doen OTerflaan. Zy be-

fchouw-