is toegevoegd aan uw favorieten.

Derde zevental verhandelingen over verscheide onderwerpen, voorgeleezen in het genootschap, Concordia et libertate.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jtlg OVER HET

het gebruik deezer foort van gedichten , wat nader onderzochten ? Laat ons dit beproeven.

Wat is, de oirfprong van het Epigramma? Epigramma betekende by de oude Grieken , uit wier taal het ontleend is , een Opfchrift t zodanig een Infcriptie iiaamelyk, als de ouden gewoon waren op hunne tempelen , openbaare gebouwen , grafzuilen , eereboogen en andere gedenktekenen te plaatfen. Deeze Infcriptiïn waren van een' verfchillenden inhoud, ïiaar maate van hunne byzondere aanleidingen of bedoelingen ; het zy om het oogmerk van het gedenkftuk aantewyzen , of den naam van deszelfs dichter, of van hem dien het ter eere gedicht wierd , te vereeuwigen , of de gedachtenis van eeiiig gewigtig voorval , van algemeene rampen of voordeelen, den lof of fchande van eenige perfoonen , voor de vergetelheid te bewaaren. Somtyds was het alleen een zedelyke fpreuk , gelyk het bekende opfchrift voor den tempel te Delphos: Ken U zeiven l Deeze Inferipticu wierden in laater tyden, inzonderheid by de Romeinen, ter bekorting, alleen met de eerde letters van eenige woorden uitgedrukt, waaruit men dan ligtclyk het overige kon opmaaken. Zo was, by voorbeeld, het gevvoone opfchrift voor de Tempelen D. O. M. (Deo optimo maxima!) op de veldteekens en dandaarden S. P. Q. R. (Senatus Populusque Romanus) en veele anderen van dien aart. Maar het bleef hier niet by. Om den inhoud van merkwaardige opfchriften beter te bewaaren , en hiertoe het geheugen , door een beproefd middel, te gemoet te komen , nam men de poëzy te baat. Korte , krachtige vaerzen immers, zyn hiertoe zeer gefchikt. Maar nu kregen ook de Poëeten de handen in het fpel; en wat was natuurly-

ker,