is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20t OVER. DEN INVLOED DER LIEFDE

buuren verheffen ons; hunne kleine dwaasheden maa« ken, dat wy ons zeiven wyzer toefchynen. Een Man, die in tien gezelfchappen verkeert, is in het elfde enkel welkom, wyl hy dat geene mededeelt, wat hy daar gezien heeft. Eene wyduitgeftrekte omgang met een weinig oplettendheid en geestigheid, geeven ryker of aangenaamer doffe tot onderhoud, dan Weetenfchappen, Reizen en Konstkennis.

Tot beminnenswaardigheid behoort eindelyk, dat men zich niet doe gelden, dat is, dat men met het gedrag van anderen jegens ons, met de betooningen van achting, met het aandeel aan hunne vermaaken, het geen zy ons veröorlooven, te vreden zy. Van de geringeren, die zich eerst in de gunst der wereld willen vestigen , eischt men dit voldrekt: by hen, die reeds eenen zeekeren , vastgezetten rang, en een erkend recht daar toe hebben, het zy door hun ampt, door hunne geboorte , of door hunnen roem, is het eene der beminnenswaardigde eigenfehappen. In het laatde geval valt dit buiten twyffel een edeldenkend gemoed ligter, dan in het eerde. Aan ons zeiven een recht, dat ons daadlyk toekomt, in enkele gevallen, te weigeren ; de kleine nalaatigheid in het betoonen van de achting jegens ons , waar aan anderen zich jegens ons fchuldig maaken, niet zoo zeer te bemerken, nog minder dezelve te bedraden; de verontfchuldigingen te laaten gelden, of van zeiven de gundigde uitlegging daaromtrent aan te neemen : hier toe wordt Hechts mensenlievenheid, en zekere onverfchilligheid jegens het ceremonieele vereischt, het welk altyd het gevolg van een gezond verdand en een gezet karakter is. Maar hy, die nog op den laagden trap van den ladder daat, en de eerzucht heeft, om verder opwaards te klimmen, hy, die

ge-