is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krygsman beschouwd. 8<ji

rende deeze beide veldtochten , re vergelyket». Deeze regelen willen, dat een Generaal zyu Armée hooit aan het geval moet blootgeeven oF Önbedéküê vooruitfnrongen laaten doen. carel flik zich diep in het Hertogdom Smolensk , zonder eenigzins zorg te draagen dat hy een behoorlyke gemeenfchap met Polen hield. Onze leermeesters dringen daarop aai, dat wy, om van achteren vry te weezen, en dc Magazyneu te verzekeren , een Linie van verdeediging moeten oprichten, om hier mede oe Armée te dekken. De Zweeden bevonden zich op de grenzen van Smolensk, en hadden geen meer levensmiddelen dan voor veertien dagen. Zy verjaagden de Rusfen , floegen hen op hunne vlucht, en vervolgden hen, zonder eens te weeten waarheen hen de vluchtende vyand lokte.

Men weet niet dat de Koning van Zweeden eenige andere maatregelen voor het onderhoud van de zynen genomen had, dan dat hy den Generaal lowenhaupt last had gegeeven hem met een fterk transport te volgen. Hy moest dus dit transport, dat voor zyn leger zo onontbeerlyk was, niet zo verre achter zich laaten, en in geenen decle naar de Ukraine opbreeken, voor dat lowenhaupt was aangekomen;. Want hoe verder hy zich van hem verwyderde, aan des te meer gevaar ftelde hy zyn volk bloot. Liever had hy zyn troepen weder naar Litthauen moeten doen terug trekken , doch hy drong van tyd tot tyd verder door, en veroorzaakte hierdoor den ondergang van zyn leger.

By zodanig een gedrag,dat tegen alle regelen aanliep, en uit dien hoofde alleen genoeg geweest zou zyn om alles te bederven , kwamen nog eenige ongelukken , die men op rekening van het geval moet zetten. De czaar greep lowenhaupt tot drie verfcheiden maaien Kkk 4 aan,