is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 BYVOEGSELS TOT HET BEWYS, ENZ.

zou. Ik verblyde my , in dc hoop daar heenen te komen, alwaar de Oneindige zich nader aan my zal openbaaren en my zyne verhevenlte volmaaktheden in eenen hoogeren glans laaten aanfehouwen: alwaar ik Hem zien zal , die my door zynen dood , opftanding en hemelvaart den hemel geopend , en aan myne oogen de zaligde uitzichten in het verfchiet getoond heeft , en waar de tot wyshcid en deugd opleidende Geest my tot hooger volmaaktheden overbrengen zal. Ik verheug my in de hoop , prachtige werken van God, hemelfche gewesten te zien, die vreugde inboezemen , en geen fchrik verbreiden. De hoop , die reeds de oudlle bcwooneren des aardbodems over den dood heeft gerust gefteld, dat zy naamelyk tot hunne vaderen en vrienden zouden verzameld worden, beurt ook my op en verkwikt my. Ik hoop in eene vergadering van zalige aanbidders en vrienden van God , die geenen weder te vinden , die de hooger Voorzienigheid my in zo veele onderfcheidene betrekkingen van maag- cn bloedvervvantfchap, van leeraars en ondervvyzers , van vrienden en vriendinnen heeft gefchonken. Dat, dan vry myn uitgewoonde hut ii; duigen valle ! God verzekert my door de natuur en zyn woord, dat myn geest leeven, en tot grooter volmaaktheden opklimmen zal. Ik geloof en hoop zulk.; in een blymoedig vertrouwen, omdat de goedertierene Schepper zo veel gedaan heeft , om dit geloof, deeze hoop in den mensch te verwekken , te onderhouden en te bevestigen. Aarde en hemel weCrgalme van den lof deezer genade den ftervelingen toegedeeld !

III,