is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSP. DER WETENSCH. EN DE VOLK. VAN ASIEN. 693

tuur. Wanneer men by verfchillende volkeren overeenkomften aantreft , die men erkennen moet in de natuur der menfehen gegrond te zyn , dan zyn het zulken, die betrekking hebben op hunnen zedelyken toeftand, maar nooit op de werken van genie, wetenfchap of verbeelding. Wanneer men zegt , dat het menschdom overal en in alle eeuwen aan elkander gelyk is, dan zegt men. dat zy altyd en overal leugenagtig, wraakgierig, baatzugtig en bedriegelyk zyn , maar tevens overal vatbaar voor het medelyden , dat, eenig goed onder zo veel kwaad mengende , het beginzel van alle gezellige deugden is. Hierin gelyken alle volken elkander , en deeze gelykheid is in hunne natuur gegrond. Maar geheel anders is het met de vrugten der verbeelding en met de gewrogten der genie; deezen hangen af van den grond, waarop, en van het climaat en de lugisgeftelteuis, waarin een volk leeft , en vooral van deszelfs behoeften, die genoegzaam in elk land verfchillend zyn. Men moest dus verwagten, dat de vrugten der genie, by volkeren van zo onderfcheidene behoeften , oneindig zouden verfchillen , doch wy neemen het tegendeel waar; zy ftemmen overeen in kundigheden , en deeze kunnen in de natuur niet gegrond zyn, omdat zy van verfchillende oorzaaken afhangen.

Voorts; men moet het menfchelyk geftagt aanmerken , als een groot huisgezin , waarin de opvoeding, dat is de ontwikkeling der geestvermoogens , by elk volk op een byzondere wyze werkzaam is. Hec tydperk der genie wordt altyd by een volk voorgegaan door het tydperk der reden. Maar het b^kt dat de Afianen tot het eerstgemelde nog niet zyn gevorderd ,• de Chineezen, de vernuftigften oudej hen, Yy 3 zyn