is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER. 961

omltandigheden , in welke het koorn niet: alleen uitgevoerd mag , maar zelfs moet worden, ald. 913914.

Graauwhunderlani (over de gerechtshoven en rechtpleegingen in) V. 854. misbruik van de pynbank, aldaar 855. omkoping van de rechters, 856. over den Godsdienst der Graauwbunderlanders , ald. inkomften en völkrykheid van dezelven. 859-

Gregorius de VII, zyn plan van geestelyk en waereldlyks rechtsgebied onderzocht, III. 446. waarin dit Plan, dat van zyne voorzaten overtrof, ald. 448.

Grieten, (de zeden der oudlte) UI, 139-159. een talryke nakomelingfchap by dezelven als een groote zegen voor de ouderen aangezien, ald. 142- over hunne gnstvryheid, ald. 143-146 de wreedheid en barbaarscheid hunner oorlogen, ald. 147150. hunne wyze van huishouding , ald. 152-153. befchaafdheid en zedelykheid hunnerga? tmaalen,aW. 154. voorrechten der vrouwen, ald. 15Ö. hunne bezigheden, ald. 157. verge lyking van de zeden der heldeneeuw van Griekenland met die van onze Duitfche voorvaderen, ald. 158-154.

Griekenland (tafereel van de gefchiedenis van) ze iert de herftelling der volksregeej-ing door Pericles tot aan den ondergang van het Atheensch gebied door de

Lacedemoniërs , IV. 982987.

Groot (Pieter de) geestig antwoord van denzelven aan den Koning van Vrankryk, 1. 362-

Groot - Griekenland (tafereel

van) V. 307. Grootheid (over de waare) II.

Groenlanders waarom de ecitfcheidingen onder hïn zo zeldzaam zyn, IV. 611.

——— bezitten geen ander vuur dan de vlammen der lampen, V. 108. de olieachtige of traanachtige uitdampingen hunner lichaa. men vergoeden hen het gebrek van vuur, en brenger) eene gelyke warmte, en zelfs hitte voort, welke zo groot is, dat de Europeer» daarin gevaar lopen 13 verdikken, ald.

Guarini zyn getrouwe Herder beoordeeld en vergeleken metden Amintas van Tasfq, 1. 700. kan alleen als een navolging van den Amintas befchouwd worden, ald.

Guifchardt, (Carel Gotlieb) zie Quintus Icilius.

Gymnotus EleStricus, zie Beefaal.

Gtijlavus Alolpltus, zyn bedaardheid van geest, I. 301. zyn vernuft om de duellen aftefebaffen aid. 302.

H.

Hahsburg (het leven van Keizer Rudolf van) zyn eeboorte en jeugdelyke oefeningen, III 281. zyn Grootmoedigheid en billykheid, Cuiq'3 ald'