is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$n TOONEEL DER STAATS-

SU

Ar de»

IÖ43-

T WEE

Zie daar, mijne Lahdgenooten! "twee fckilderijen ü onder 't oog gebragt, en welke, omtrent de gevoelens en denkwijze van dea aart der Nederlandsche Vrijheid, zo ongemeen overeenftemrnen, fchoon in zo verre van el» kander ver&hiiiende Eeuwen,en door onderfcheiden Bewooners deeze: Gewesten, entworpen, dat men niet twijfrelen kan, of dit is de echte ilant der Vrij«

heid Op onzen grond geteeit, (O Zit mijn i Dtel, tUds. 125,

van God, of tot vermindering van de „ Grootheid en Majeitek des KoniDgs , of zijne Staaten , maar integendeel , „ dat hunne meening niet anders ware , „ dan om den Koning, en zijne Staaten 9, te Beveiligen, en om tevens de goede Orde en Policij te handhaven, door zo „ veel in hun zou zijn, alie[editie en Op„ roer te keer te gaan, zo wel als alle „ Overheerfching en Partijfchappen (O-**