Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POLITIEKE

S N. A P PER.

Zaturdag den 16. April 1785.

CA JAAP. Toeaen avond Piet! ik hoop dat tv wat beter moed hebt als ik; ik wil het nu wel weeten , dat ik wat •heel zwaarhoofdig ben; het begmd er zoo verward uit te zien , dat ik voor mv het einde niet vinden kan. : PIET. Goeden avond Jaap! ik kan tot uw troost zesrgen dat ik voor my zoo .kleinmoedig niet ben ; en ik geloot :dat wy onze geboorte als egte batavieren fchande aandoen, indien wy moedeloos voorden, zeg my wat is het dat uw bekommerd maakt.

JAAP. Ik begryp wel dat gy het maar lugtig weg met my maaken zult, en myne gegrondfte redenen vau bezwaar, met fpötterny zult beantwoorden, waarom het beter is dat ik maar zwyge, en myn eige leed draage, zonder om hetzelve hefpot te worden.

PIE T. Wel man gy fcheind niet alken moedeloos, maar'ook gramüorig tezyn, tioe komt gy in zoo een kwaaden luim ; ik verzeker u op myn eer, dat ik niets minder voer' heb als met de zaak te fpotten, ik geloof integendeel, dat elk Ingezetenen in deezen tyd, wej.

degelyk verpligt is, om toch vooral omzichtig te zyn, en de.publike zaken , bedagtzaam te behandelen. Maar verre van daar, om hier in moedeloos te worden, past het alle braave Ingezetenen, oen als een koperen muur pal tê ftaan, en het gevaar (van v/at kand het ook kome) met eenen onverfchrokken heldenmoed gerustelyk aftewagten, vertrouwende op de goedheid van onze zaak en de hulpe Gods, die Nederland zoo dikwils ondervonden heeft, zie Jaap, zoo denk ik.

JAAP.

Hoor Piet, ik zal het uw ( wyl gy zoo denkt ) voor de vuist zeggen , wat my waarlyk verleegen maakt: voor eerst den Oorlog met den Keizer komc my voor,dat dieonvermydelyk is, ea als ik my dan erinner hoe het in denOorlog met Engeland gegaan is, dan is immers myne bekommering niet ongegrond , of is 'er gegronde hoop om te vertrouwen dat het nu beter gaan zal ? ik vreeze van neen! Ah ik hier by vergelyk de inwendige toedragt van zaaken, in ons Land , geeft dat nieC billyk eeD tweede reeden van bekommering ? dat Utrechtfche werk Jb^fx my byz.on.der getroffen ,