is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dieren IN GUIANA. 205

zelfs rectum te steeken, waarom de blanke inwooners haar een' naam geeven, die van dit bedryf afgeleid is.

Van de Hout-mieren en Vuur-vliegen.

Hout-mieren, of hout-luizen, gelyk zy door de Engelschen genoemd worden, en poux de bois by de Franschen, zyn kleine mieren, van twee lynen lang en een bleek-bruine kleur. Het is een zeer verderflyk insekt , vreetende holen in 't hout , verwoestende de paalen der huizen, en vernielende de klederen, boeken,, enz. Zy worden met veel graagte door groote en kleine huisvogels en hagedissen gegeeten, alhoewel zy , verplet zynde, een zeer sterke, doordringende onaangenaame reuk van.zich geeven. Zy vormen eene soort van gewelfde wegen, omtrent een halven duim wyd, hol en eenigermaate plat: deeze gangen bouwen zy dikwyls op de vloeren en zolders van huizen, strekkende zich veele honderd voeten in langte uit, met verscheidcnheid van bogten. De geboogen muuren van deeze uitgestrekte wooning zyn saamgesteld van een ligt-bruine brokkelige zelsftandigheid , die gemaklyk te verbreeken is. Binnen derzelver holte onthouden zich de mieren in eene geregelde en welgeschikte samenleeving; en wanneer in deezen muur eenige bres is gemaakt, dan vereenigen zich de gezamentlyke inwooners in den arbeid, tot herstelling van dezelve, 't welk met eene verbaazende vaardigheid volvoerd word. Zo haast als een van deeze wooningen ontdekt is, word 'er terstond een opening in derzelver wanden gemaakt , en de holte met rottekruid opgevuld, waardoor de mieren vernield worden, en dus het nadeel voorgekomen, dat anders stond te volgen. In de bosschen, echter, bewoonen zy dikwyls groote ronde nesten, verdeeld in eene menigte van cellen, door dunne afschutsels van een saamgekleefde stof, die eene vliesachtige gedaante heeft. Deeze nesten zyn van veele voeten in hunnen omtrek, en elk derzelven bevat een menigte millioenen van deeze insekten. Zy worden uit de bosschen

gebragt,