is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450 HET GEZICHT VAN THEODORUS

minder volkryk was, dan de rechte. De aanvallen van de Lusten waren heviger , die van de Driften aanhoudender. De Lusten deeden haare navolgers terstond den rechten weg verlaten, maar de Driften trokken in 't eerst langs een pad voort, dat genoegsaam de zelfde richting had, als dat van Reden en Godsdienst ; maar weken langzaamerhand af, tot dat zy in 't einde geheel van koers veranderden. Lust trok den traag- en Drift den levendiggeaarden ter zyde; van de Lusten was vleeschelyke Lust de sterkste, en van de Driften Eerzucht. De krachtigste aanval was te vreezen, wanneer een Drift en een Lust hunne verleidingen te samen vereenigden: en het pad der Reden werd best bewandeld, wanneer een Drift aan de eene en een Lust aan de andere zyde haare verlokkingen te werk stelde.

De poogingen deezer verleidsters hadden de meeste uitwerking op de navolgers van Reden, over welken het hen naauwlyks mislukte de zege te behaalen, uitgezonderd wanneer de eene tegen de andere werkte. Haar triomf was minder over de navolgers van Godsdienst; want schoon zy dikwyls voor een' tyd ter zyde afgeleid werden, riep Godsdienst gemeenlyk hen te rug door haare afgezante Geweeten , eer dat een Heblykheid tyds genoeg had om hen in ketens te slaan. Maar zy, die beleden aan Reden gehoorzaamheid te bewyzen, keerden zelden te rug wanneer zy zich eens hadden laten aftrekken; want zy had geen bodin om hen te rug te roepen dan Hoovaardy, die doorgaans het vertrouwen, dat in haar gesteld werd, verried , en haar bekwaamheid aanwendde om Drift te ondersteunen ; en zo zy haar' pligt al eens nakwam, bevond men haar onmagtig om te verwinnen indien 'er eene Heblykheid was tusschen gekomen.

Ik bemerkte wel haast, dat het grootste gevaar voor de navolgers van Godsdienst in de Heblykheden gelegen was; alle ander vermogen was gemaklyk te weêrstaan; ook vonden zy 'er geen moeijelykheid in, wanneer zy onverhoeds haar verlaaten hadden, door bestiering van Geweeten haar weder te vinden, behalven wanneer zy aan een Heblykheid