is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN KLUIZENAAR VAN TENERIFFE. 451

heid tyd hadden gelaaten om achter hen een keten te spannen, en den weg aftesluiten langs welken zy gegaan hadden. De toestand van sommigen deezer afgedwaalden was billyk te beklaagen , keerende zy op iedere roeping van Geweeten te rug, en stellende zy vruchteloos hun vermoogen te werk om de ketens der Heblykheid te verbreken; zy zagen wel Godsdienst op een' afstand vóórgaan , beschouwden haar met eerbied, en verlangden haar te vergezellen, maar, wanneer zy haar naderden, werden zy door eenige Heblykheid tegengehouden, en kwynden dus in lastige dienstbaarheid, welke zy niet konden ontkomen, hoe zeer dezelve door hen gehaat en veracht 'werd.

Het bleek ten duidelykste dat de Heblykheden , in plaatse van door deeze herhaalde worstelingen zwakker te worden, indien zy niet gantschelyk overwonnen werden, by ieder stryd in grootte toenamen, en in sterkte vermeerderden , zo dat zelfs een bestreeden Heblykheid, de

overhand behoudende , tweemaal zo sterk was als voor den stryd. De wyze, op welke diegeenen , die haare tiranny moede waren, haar poogden te ontkomen, bleek doorgaans by den uitslag verkeerd te zyn; zy ondernamen hunne ketens een voor een los te maaken, en zich van langzaamerhand te ontwikkelen, even zo als hunne kluistering was toegegaan; maar eer dat hunne ontkoming haar beslag had gekregen, wierpen de Heblykheden nieuwe ketens op haare vluchtelingen ; dus ontkwam haar niemand , dan die, welken door eene pooging , zo schielyk als heftig, haare boeijen deeden van een bersten, en zich eensklaps op eenen afstand van haar verwyderden; en zelfs veelen van die, te schielyk voortsnellende en door hunne vervaardheid verhinderd optehouden ter plaatse daar zy veilig waren , vonden zich door hunne eigen geweldigheid zodanig afgemat, dat zy zichzelven weder aan dat gezag onderwierpen , welks ontkoming zo duur moest gekocht worden, en welks tiranny zo weinig gevoeld werd, uitgezonderd wanneer men haar een' geringen tegenstand bood.

Echter waren'er altoos eenigen, die, wanneer zy bemerkten