is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

452 HET GEZICHT VAN THEODORRUS,

ten dat eene Heblykheid den meester over hen speelde, Reden of Godsdienst tegen dezelve te hulp riepen ; zy kwamen beiden gewillig tot ondersteuning van den bidder toeschieten; doch geenszins met evenveel vermoogen, of de zelsde uitwerking. De Heblykheden, vermetel op haar gezag, onthielden zich dikwyis niet aan Reden een vergelyk voor te slaan, met aanbieding van eenige ketens los te maaken, op voorwaarde dat de anderen gesloten bleven. Reden, die nooit van de overwinning was verzekerd, gaf hiertoe dikwerf haar stem, maar vond haar toegevendheid altoos verderflyk, en zag den gevangene door de Heblykheden in zyn voorige slaaverny weg voeren. Godsdienst, integendeel, liet zich nooit in onderhandeling in, maar , van haare overwinning verzekerd, strekte zy haar hand uit; en wanneer de gevangene, aan wien zy dezelve toereikte, deeze hand niet los liet, voerde zy hem altoos in triomf met zich, en plaatste hem op den weg, rechtstreeks naar den tempel der Gelukzaligheid leidende, waar Reden nooit verzuimde hem met zyne verlossing geluk te wenschen, en hem aan te moedigen om dat wezen getrouwelyk aantekleeven, aan welks tydige hulpe hy dezelve verschuldigd was,

Wanneer de reiziger weder op den weg der Gelukzaligheid geplaatst was, zag ik de Heblykheden voor hem heenen zweeven , maar verkleind tot de gestalte van dwergen, zonder kracht , zonder werkzaamheid; doch wanneer de Driften of Lusten, die hem te vooren verleid hadden , weder tot hem naderden, dan namen de Heblykheden eensklaps in grootheid toe, en stieten hem, met onverwacht geweld, naar haar toe. De elendige, dus gedrongen van den eenen, en verlokt van den anderen kant, verliet maar al te dikwyis den weg der Gelukzaligheid, tot welken hy, na zyne tweede afwyking, maar zelden wederkeerde. Doch indien, door tydig Godsdienst te hulp te roepen , het geweld der Heblykheid verydeld werd , dan werden haare aanvallen flaauwer, en haar gemeenschap met den vyand raakte gantschelyk vernietigd. Zy begon

den