is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtöeffeningen van het kunstlievende genootschap, onder de spreuk: Studium scientiarum genitrix.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 ZEDE N D I C H T E N.

De bergeri zagen u met fchrikk';

De ftroom keerde, in een' oogenblikk', Tot zijnen eerften oorfprong weder,

Of fnelde naer een' dieper grond;

Men hoorde een ftem uit 's afgronds mond'; En 't water rees of ftortte neder.

Ja', op den wenk van 's Hoogden wil, Als aller fchepflen Heer en Koning, Bleef 't gouden zonlicht in zijn woning', En ftond de zilvren maen aen haren loopkring ftfl.

De blikfemende fpietfen vlogen, Als pijlen, van de hemelbogen;

Het land gevoelde uw gramme trecn, Terwijl geheele benden vielen; Gij dorschte haer met ijzren wielen,

En toogt voor uwe heiren heen; Uw hand doorwondde 't hoofd der boozen,

En ftortte hun verachtlijk hof,

Met fterk geweld, in 't ftuivend ftof, Tot redding van uw volk, en ftraf der goddeloozen.

De :