is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<=4

GESCHIEDENIS

Willem be III.

133®

Maakt

zich

meefter

in het

Bisdom

van U'

trecht.

het Platte Land, te Katwijk, doen bijeenvergaderen , om, geduurende zijn afwcezen , het beduur zijner Staaten in handen van zijn' Zoon Willem te dellen: maar eenige tusfehenbeiden opkomende voorvallen, en dc wederzin der Edelen tegen deezen uitlandfchen krijgstocht , deeden denzelven daaken. Verfcheide keeren trok hij, vervolgens, na Duitschland, en hadt zelfs het ontwerp beraamd , om den Paus, te Avigtton, te gaan opzoeken , en hem tot den vrede overtehaalen. Maar de Heilige Vader hadt alle de bruggen over de Rhone doen af brecken, en liet den al te gediendigen Middelaar door Gezanten dreigen, die , voor den ban fchroomendc , na zijne Staaten terugge trok.

Deeze reizen des Graafs , die overal zijn' daat hieldt, kostten den Lande veel gelds; en, fchoon hij zich met de Rijks- en andere buitcnlandfche zaaken bezig hieldt , verzuimde hij zijne belangen in deeze Gewesten geenzins. Wanneer Frederik de II, zijn Bloedverwant , door hem op den Bisfchoplijkcn Zetel van Utrecht verbeevcn , in den jaare MCCCXXÏI. geftorven was, tragtte Graaf Willem de verkiezing te doen vallen op Jacob , Bisfchop van Zaden en Commandeur der Orde van St. Jan. Het Volk, te Utrecht, floeg terdond aan 't morren , en kwam van morren tot dreigen. Jabouos van Oudsiicorn , Deken der Domkerke, hadt verre de meede Hemmen, en was de eenigde , die Floris, Proost en Aartsdiaken der Domkerke, fteade(*). Willem

ver-

(*) Mat. Anal. Tom. L p. 125.