is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o<5

GESCHIEDENIS

Willem

DE IJl.

De Friezen aan den Giaaf ondcrWoipen.

Geheel het Sticht was met fchrik vervuld over zijne ftrooperijen. , Men verdreef den Roover , en zijn Slot, 't welk hem ter wijkplaats diende, werdt verwoest (*). Voorts zag men Willem zich verbinden met Reinoud den II , Graaf van Gelderland: zij namen den I's fel tot grensscheiding, eu verdeel* den met elkander het geheele Bisdom,

's Graave magt , te groot in Holland cn in Utrecht, werdt ontzaglijk genoeg, om dc Friezen te doen beeven, Ongetwijfeld was bet, om overhecrfebing te voorkomen, dat de Grietmannen, Regters, Geestlijken, en de Afgevaardigden der Gemeente in Friesland, in den jaare'MCCCXXIH, vergaderden, om de oude Uhftalhoomfche Weiten te. vernieuwen, Zij verklaarden , bijplegtigcn ecde, „ éénpaarig hun„ ne vrijheid gewapenderhand te zullen befchermen , ', indien ecnig Wacreldlijk of Geestlijk Vorst , van „ welk eenen rang ook, hun beftreedt , of het juk „ van dienstbaarheid poogde opteleggen (f)-" Doch dit befluit kon hun niet dekken voor dc werkzaame ftaatzugt en de aangroeiende magt van Graaf Willem. Deeze benoemde, in den jaare MCCCXXV, twee Schouten of Regters , te Staveren , om die Stad en het daar omliggende Land te beregten. Het Gemeen, opgeruid door den Abt van St. Odulphs Kloofter, deeze Regters verdreeven , en hunne buizen,

(*) Beka, ii4.

(|) Siocam. Leg. Frifon. p. S3< Beknungha Hift.** Ofiifr- 142.