is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fl0 MAART, ZAAKEN VAN

R,

-735.

Extraft uit het Register der

Refolutien van de Heeren van de Ridderfchap der Provincie van Overysfel.

Campen den 24 February 1785-

Ter Vergaderinge nogmaals in ernftige overweeginge genomen zynde de herhaalde gedaane voorflaagen , interceslien, en inftancien der Heeren Gecommitteerden uit de hooge Bondgenooten, om een minnetyke vergelyk tusfchen de refpeclive litigeerende Staatsleden deezer Provincie te effeélueeren is na deliberatie goedgevonden daar op aan hooggemelde hun Ed. Mog. nog nader te declare r n. Dat de Heeren van de Ridderfcuap niet minder dan hooggemelde hun Ed. Mng. penetreerende de hooge nooizaakelyk van het retablisfement der goede harmonie en eenigheid tusfchen de Leden van Sraat, zoo tot handhaaving van goede Order, Jufiitie en Policie, als van het Financiewezen deezer Provincie , vooral in deeze criticque en gevaarte tydsomftandigheden , waar in ons Vaderland in het gemeen, en deeze Provincie in het byzonder zig bevind : zy derhalven, om aan hun Ed. Mog. al nog voor het laast preuves te geven, dat van hunne zyle zoo veel mogelyk ter bereiking van een zoodanig heilzaam oogmerk willen cuöperecren, by deezen verklaaren:

Dat zy volkomen vertrouwende op de rep'ïrarige denkenswyze der hooge Hee' ren Gecommitteeruen, en op hoogstuerzeiver iropartiaale Jufiitie, .equiteit en mtegrïtetf , als wasr door zyn gepermoveett geworden , om aan hun Heeren de beflisfing der geheele zaak op te dragen,

ook