is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 1785. gt

ook al nu geen zwaarigheid maken , om met die zelve fiducie aan hooggemelde hun Ed. Mog., in val de Steden van haaren kant daar in meede komen te bewilligen, wel te willen overgeeven , onf in opzigte eener in te gaane minnelyke Conventie zoodanige fchikkingen te beraamen, en vast te ftellen, als hoogstdezelve na reeden en billykheid zullen vermeenen te behooren , en het geen dog ook altoos het geval zal moeten zyn , wanneer hun Edele Mog. by examinatie van zaaken eens mogten bevinden , dat geen van beide Parryen hunne fuftenue ten genoegen en voldoende Regtens mogten hebben beweezen, en worden de Gecommitteerden wyders verzogt en gecornmitteert, om hier van by opgave van een Extract deezer Refolutie aan hooggemelde hun Edele Mogende opening te geeven.

(Onder Rond)

Accordeert met het voorfz. Register.

(Was get.)

P. JPUTMAK.