is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n maart, ZAAKEN VAN

S.

1785.

ExtraSt uit het Reghttr der

Refolutien van ''e Heeren van de Ridderfchap der Provincie van Overysfel.

Campen den 26 Fehruary 1785.

T"\e Heeren van de Ridderfchap, aan\_J genoopt door hoop van herftel van duurzaame eenigheid tusfchen de Leden van S aat ; door verlangen van aan het vooruitzigt en de welmeeninge der Heeren Staaten der andere Provinciën, uit wier midden zy derzdver afgezondenen ten dien einde binnen deeze Muuren zien, zoo veel in hun waare, te mogen genoegen geeven , door b?geerte om den wensch der hooge Heeren Soei smannen, die zig geener moeite onuien hebben, om, zoo doenlyk den Vreede te bewerken, te vervullen, en door een bezef, dat dus doende , aan hun eigen doel, als het welk van den beginne aan liefst een minlyke vereffening boven eene regterlyke uitfpraak, en de laatlle niet dan by ontltentenisfe der eerfte, te gemoete gezien heeft, zoude voldaan worden ; hebben , niettegenftaande zy reeds den 17 deezer hopende maand Fehruary tiet vast befluit genomen liadden , om den laatst gedaanen voorfbg van vergelyk volftrekt te moeten verweigeren , eahter ten begeeren der Heeren hooge Gecommitteerden, met de dadelyke te werkltellinge dier Refolutie tot heeden willen lttlftaan. Ja zelfs daarenboven nog een flap verder gaan, om ook van hunne regttlyken ef-ch in zoo ver af te zien: dat zy indien den Steden de hereeniging ter hatte ginge , en zy meede in deezen voorllag bewillig Jen , de geheele zaak van overftemming wilden

ftel-