is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 dec. ZAAKEN VAN 178Ó.

fcapitainen, een Lieutenant en een Vaandrig van de Buraerv der Stad Amfterdam , die hem hadden t-r hand gefteld een eerbiedig Dank-Adres door eeniae duizenden zoo uit de Gewapende als VVagtvrven Burgeren en Ingezetenen van dezelve Stad en lurisdiaie , aan Hun Edele Groot Mog. de Staten dezer Provintie opgedragen, ter betuiging van derzelver erkentenis over de beüuiten door Hoogstdezelven, zoo tot voorkoming van een Burger-OorW, beveiliging dezer Provincie, en der Stad Utrecht, als tot fufpenfle van het Capitain-Generaalfchap,' Benomen : en houdende voorts verzoek aan Bun Edele Groot Mog. om wel te willen voortgaan in het nemen van verdere maatregulen ter heritelling van den Staat, overeenkomltig de Conttitutie eener welgeregelde Republiek; en dat welgem. Deputatie hem Raadnenüonaris had verzogt dit bewys .der gevoelens van zoo veele .hunner Medeburgereu te brengen ter tafel van Hun Edele Groot Mog,, welk: Dauk-Adres hier na volgt geinfereert.

Fiat InferSió.

Waar op gedelibereert zynde hebben Hun Edele Groot Mog. ten uiterften gevoelig voor de blyken van verknogtheid aan de Eer en Regeering van Hoogstdezelven, zoo wel als aan de algemeene belangen van het Vaderland , in het voorfz. Adres gemanifesteert, en niet dan met het grootfte genoegen kunnende befchouwen de regt Vaderlandfche verklaring wegens de bereidvaardigheid der Ondertekenaren van hetzelve , cm zelfs met hun goed en bloed Hun Edele Groot Mog. Landsvaderlyke pogingen tot behoud der Vryheid te onderfteunen, goedgevonden en werftaan, het voorfz, Adres, vertoids by hetzelve geën fpeciaal verzoek is gedaan,, vereer aan te nemén voo' Notificatie En zal Copie dezer Refolutie ten behoeve der Requeftranten worden uitgegeevea tot derzelver informatie.

Do