is toegevoegd aan je favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44o )

Stads Finantien ten toon fpreidde , en dat wy hier om ftreeks al vry wel agter het fync van 't finantiele zyn; het is my aangenaam UE. ook een blyk te kunnen geven van de ware vaderlyke voorzorgen , welke zy ter behoud van het leven hunner burgeren en ingezetenen hebben aangewend, ter gelegenheit dat zich de Loop binnen hunne Stadt heeft beginnen te openbaren. Op den zesden dezer maand, deed zy eene Publicatie afkondigen en ter gewoner plaatfe aanplakken , luidende naar best onthoud aldus.

Dc Magiftraat dezer Stad W in

agtinge genomen hebbende , dat de Epidemique ziektens van heete Koortfen en Dyfentery , zig meer en meer in dat quartier, als mede in de nabuurfchap van deze Stadt ver'fpreiden , ook dat de laastgenoemdc ziekte , zig reeds in deze Stad", offchoon door de onverdiende goedheid des Hemels , nog maar aan enkelde huizen heeft geopenbaart, dieswegens bedagt zynde , om alle mogelyke middelen teordonneeren, welke onder ïnwagtinge van den Goddelyken zecgen zouden ftrekken kunnen, om den verderen voortgang der befmettmg , die tot deze ziekte aanleidinge geven kan , voor te komen en af te weeren ; zo hebben Haar Edele en Agtbare goedgevonden aan de

goe-