Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK

k

VAN DEN

STAATSMAN.

O F

ON PARTY DIGE REDENERINGEN

Ovtr de merkwaardigfle gebeurtenis/en van onzentyd, welke tenen onmiddelyken invloed kunnen hebben op de belangen van het Menschdom in 't algemeen en die van ons Vaderland in het byzonder{: alles met ftaatkundige beoordelingen en geschiedkundige verklaringen opgehelderd.

Mitsgaders aanmerkingen over den Landbouw, Koopjukdel, Zeevaart, en andere gewigtige onderwerpen, i

Quid^uid delirant Reges, plettuntur AcMvi.

SESDE DEEL. TWEEDE STUK.

Te AMSTERDAM. J- ALLART es W. HOLTROF.

Sluiten