is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFBEELDINGEN. 135

op zijne majesteit

K A R E L STUART

DEN TWEEDEN,

Koning van Grool-Britanje, Frankrijk, en Trlant. Voor zijn V ordelijke genade prins Maurits, door Ovens gcfchildert.

Muit urn Hls £f ter ris jacfalus, £? alto.

Dit 's KAR EL, zonder helm voor Maurits afgcmaelt. Waerom, naerdien de helt het harnas aen dorst fchieten ?

Hij (laet rcisvaerdigh, om te Londen ingehaelt, Naer zijn gebcêu bij Godt, nu zonder bloedvergieten,

Na lange ballingfchap, het wettigt erf te kleên , En 't lijk des Vaders, al te Gt.dtloos cn verwaten,

Op 't moortfehavot van 't hof, gevloekt, gedoemt, getreên, Het graf te wijden, met den rouw der onderzaeten,

Door Godts gehengenis te jammerlijk verrukt Tot zulk een' vadermoort, waerom zij zich bcklaegen,

Gena verzoeken bij den hooghften, en bedrukt Den zoon genaeken, of hij 's hemels roede en plaegen

Zich wou gewaerdigen door zijn bermhertigheit Te keeren van den hals der uitgeputte rijken.

Zoo zeegne d' eeuwige de jonge Majesteit, Wiens goethcit hen verbidt, na zoo veele ongclijkcn,

En dnizent dooden, met gedult in noot bezuurt.

Dat is een kroon, die gout en diamant verduurt.

op zijn hooghvorstelijke doorlOchtigheit,

FREDERIK

Erve te Noorwegen, Hertoge te Schlcfwijk, Iloljlein, enz.

Het wettigh Errefrecht ter Kroone van de Nooren Verciert Vorst vredeeykzoo rijk niet als de Vre